การ เพิ่ม/เปลี่ยน กรรมการบริษัท  ต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ

ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตพื้นที่ ของที่ตั้งสำนักงานใหญ่บริษัท

กรณีมีการแก้ไขอํานาจกรรมการนั้น จะต้องอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ่นเท่านั้นจึงจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
เว้นแต่ ข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีอํานาจลงมติแก้ไขเปลี่ยนแปลง       อํานาจกรรมการได้ ก็ให้ใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอํานาจกรรมการ
โดยไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้

โดยต้องเตรียมข้อมูล ดังนี้

1.ชื่อกรรมการออกจากตําแหน่ง

2.ชื่อ อายุ ที่อยู่ ของกรรมการที่เข้าใหม่

3.อํานาจกรรมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจ)

เอกสารที่ต้องเตรียม

1.คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1)

2.แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด

3.รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม (แบบ บอจ.4)

4.รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.) ใช้กรณีที่มีกรรมการเข้าใหม่

5.สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการเข้าใหม่ทุกคน

6.สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคําขอจดทะเบียน

เอกสารเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี

1.หลักฐานการอนุญาตให้แต่งตั้งกรรมการใหม่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)

2.คําสั่งศาล (ใช้เฉพาะกรณีพื้นฟูกิจการ)

3.สําเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม)

4.หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบ
อํานาจให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนโดยทําหนังสือมอบอํานาจและผนึกอากรแสตมป์ด้วย)

*สําเนาเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกต้อง ยกเว้นสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าของบัตรเป็นผู้ลงลายมือชื่อ

ค่าธรรมเนียม

1.กรรมการออกจากตําแหน่ง                400 บาท

2.กรรมการเข้าใหม่                               400 บาท/คน

3.อํานาจกรรมการ                                 400 บาท

4.หนังสือรับรอง                       ฉบับละ 200 บาท

5.รับรองสําเนาเอกสาร                หน้าละ 50 บาท

(ณัฐชา บริการรับทำบัญชี 086-0033702)