ขั้นตอน จดทะเบียนบริษัท มีดังนี้

1.จองชื่อ บริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 ชื่อ จองชื่อได้แล้วจะต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้จองชื่อ
2.จัดทำตรายางของบริษัท
3.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัท

ข้อมูลที่ต้องใช้

1 ชื่อบริษัท 3 ชื่อ (รวมชื่อสำรอง)
2 วัตถุประสงค์ของกิจการ
3 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
4 รายชื่อกรรมการผู้ลงนามและอำนาจ (เซ็นร่วมกัน,ต่างคนต่างเซ็น)
5 จำนวนหุ้นแต่ละคนที่ซื้อหุ้นไว้
6 สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน

1.สถานที่ประกอบกิจการ บ้านเลขที่ (เจ้าของบ้าน)ต้องเซ็นหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการพร้อมเซ็นรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านด้วย
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรการและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัทพร้อมเซ็นรับรอง คนละ 5 ชุด
3.แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบการ