งบการเงินคือ  รายงานทางการเงินของกิจการ ที่แสดงถึง ค่าใช้จ่าย รายได้ กำไร และการสรุปทางการเงิน ของธุรกิจนั้น ในช่วงรอบบัญชีใด หรือ ระหว่างรอบบัญชี เพื่อให้ผู้บริหารดูผลการประกอบการ หรือ ให้บุคคลภายนอก/นักลงทุน ดูผลประกอบการของบริษัทได้

ใครบ้างที่ต้องทำงบการเงิน

นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะดำเนินกิจการหรือไม่ มีหน้าที่จัดทำงบการเงิน และส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกปี  นิติบุคคลที่ต้องส่งงบการเงินดังนี้

1.บริษัทจำกัด

2.ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

3.บริษัทมหาชนจำกัด

4.นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

5.กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

รอบการทำงบการเงิน

บริษัทจำกัด,ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน,หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้เริ่มทำบัญชีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล และภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ต้องปิดงบการเงิน และนำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เช่น จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  12 มิถุนายน ต้องเริ่มทำบัญชี ตั้งแต่ 12 มิถุนายน และปิดรอบบัญชีในวันที่ 11 มิถุนายน ของปีต่อไป แต่เพื่อให้การทำบัญชีนั้นง่ายส่วนใหญ่จึงปิดงบรอบบัญชี ในวันที่ 31 ธันวาคม และ วงรอบการทำงบการเงินในปีต่อๆไป เป็น มกราคม – ธันวาคม

การจัดทำงบการเงิน

จัดทำบัญชี โดยผู้ทำบัญชี อาจจะว่าจ้างเป็น พนักงานของบริษัท หรือ จ้างสำนักงานบัญชี ทำบัญชีก็ได้ และให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบและออกรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณสมบัติผู้ทำบัญชี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่เกิน30ล้านบาทและมีรายได้ไม่เกิน30ล้านบาทต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาทางการบัญชีหรือเทียบเท่า

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีรายได้รวมเกินที่ระบุไว้,บริษัทจำกัด,บริษัทมหาชนจำกัด ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่า

ข้อยกเว้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่เกิน30ล้านบาทและมีรายได้รวมไม่เกิน30ล้านบาท ไม่ต้องมีรายงานผู้สอบบัญชีและไม่ต้องส่งรายงานตรวจสอบและรับรองบัญชี

ถ้าไม่ทำงบการเงิน

กรณียื่นงบเกินกว่าระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

ยื่นงบล่า ช้าไม่เกิน 2เดือน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน,บริษัทจำกัด อัตราค่าปรับรวม 2,000บาท

ยื่นงบล่า ช้าเกิน 2เดือน แต่ไม่เกิน 4เดือน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน,บริษัทจำกัด  อัตราค่าปรับรวม 8,000บาท

ยื่นงบล่าช้าเกินกว่า 4 เดือนขึ้นไป ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน,บริษัทจำกัด  อัตราค่าปรับรวม 12,000บาท