ภาษี คือ

ภาษี นั้นหมายถึง สิ่งที่กฎหมายบังคับใช้จัดเก็บเงินจากประชาชน โดยมีอัตราการจัดเก็บภาษีแบ่งออกแต่ละประเภทของภาษี เงินที่ใช้จ่ายประจำวันของเรานั้น แทบทุกอย่างนั้นเราก็ได้เสียภาษีแทบทุกวันบางอย่างเราอาจไม่ได้สังเกต เช่น เราเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ ก็ได้มีการจัดเก็บภาษีรวมไปในเงินที่เราได้จ่ายเพื่อซื้อของแล้ว หรือเราเติมนำมันรถยนต์ราคาน้ำมันที่เราจ่ายนั้นก็ได้รวมค่าภาษีไว้ด้วย

วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี

รัฐบาล จะนำเงินที่จัดเก็บมาจากภาษีของประชาชนมาใช้จ่ายในด้านต่างๆที่จำเป็นและนำมาพัฒนาประเทศ และความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเงินที่ได้รับจากการจัดเก็บภาษี อาจนำไปใช้จ่ายในงบประมาณที่จำเป็นของประเทศหลายๆส่วน เช่น ด้านการศึกษา,ด้านการป้องกันประเทศ,ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งปัจจัยสำคัญ คือทำให้ประชาชนมีความอยู่ดี และ พัฒนาส่วนต่างๆของประเทศ

ประเภทของ ภาษี ชนิดต่างๆ

ภาษีทางตรง เช่น

-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจาก ผู้มีรายได้ เช่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค้าจ้าง

-ภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากนิติบุคล เช่น  บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน

ภาษีทางอ้อม  เช่น

-ภาษีมูลค่าเพิ่ม  คือ ภาษีที่จัดเก็บจาก ผู้ที่ซื้อสินค้า และ บริการ

-ภาษีสรรพสามิต คือ ภาษีที่จัดเก็บจาก ผู้ที่ซื้อสินค้และบริการ ที่เป็นพวกสินค้าฟุ้มเฟือย

-ภาษีศุลกากร คือ ภาษีที่จัดเก็บจาก ผู้ที่ส่งออกหรือนำเข้าสินค้า จากต่างประเทศ

-ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากการประกอบธุรกิจเฉพาะ เช่น การธนาคาร ,ธุรกิจหลักทรัพย์,การรับประกันชีวิต,การรับจำนำ

รายได้จากการเก็บภาษีของไทย

การจัดเก็บภาษี ส่วนต่างๆในปี 2559

รายได้การจัดเก็บภาษี ของปี 2559 ประมาณ  2,781,190 ล้านบาท

โดยกว่า 63% (ประมาณ1,766,864ล้านบาท)มาจากการจัดเก็บจาก กรมสรรพากรซึ่ง ส่วนใหญ่มาจาก ภาษีมูลค่าเพิ่ม

รองลงมาคือ ภาษีที่จัดเก็บจาก กรมสรรพสามิต ประมาณ 18%(ประมาณ522,546ล้านบาท)  ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก ภาษีน้ำมันฯ

สรุป

ภาษี คือ การจัดเก็บจากรัฐบาลต่อประชาชน  เพื่อนำไปใช้จ่ายในส่วนต่างๆที่จำเป็นของประเทศและนำไปพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น