สำนักงานบัญชี คือ

สำนักงานบัญชีจะให้บริการทางด้านบัญชี และ ภาษี ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานบัญชี  ที่จดทะเบียนเป็น นิติบุคคล และให้บริการและคำแนะนำการ จดทะเบียน บริษัท โดยการทำบัญชีและจัดทำงบการเงิน ต้องได้รับการตรวจสอบจาก ผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งการทำบัญชีและเก็บเอกสารทางบัญชี จะถูกจัดทำโดยผู้ชำนาญงานทางด้านบัญชี ซึ่งจะมีความถูกต้อง และ สามารถนำตัวเลขทางบัญชีไปบริหารจัดการวางแผนงานทางธุรกิจ ต่อได้

ทำไมต้องจ้างสำนักงานบัญชี

-ลดต้นทุนของกิจการ

การจัดทำบัญชีให้ครบทั้งระบบนั้นต้องใช้ทรัพยากรทางด้านบุคคลและทรัพยากรทางด้านอุปกรณ์ที่มากขึ้น ทั้ง ค่าโปรแกรมทางบัญชี,เครื่องคอมพิวเตอร์   ทำให้ค่าใช้จ่ายขององค์กรมากขึ้น การจ้างสำนักงานบัญชีให้จัดทำบัญชีนั้น ช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีลดลงได้ ตัวอย่างเช่น ราคาเริ่มต้นในการทำบัญชีของสำนักงานบัญชีอาจเพียงแค่ 1,500 บาท ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร แต่ถ้า จ้างพนักงานจัดทำบัญชีเอง ค่าใช้จ่ายต่อบุคลากร 1 คน อาจจะถึง  1,1000 – 1,5000 บาท แล้ว ดังนั้นการจ้างสำนักงานบัญชีจึงสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายลดได้

-การทำบัญชี ถูกต้อง

การจ้างสำนักงานบัญชี ทำให้การทำบัญชีของกิจการของคุณทำโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานบัญชี ซึ่งการบันทึก บัญชี รายรับ รายจ่าย และบัญชีประเเภทต่างๆมีความถูกต้อง พร้อมทั้งมีการให้คำแนะนำจากสำนักงานบัญชีในการเก็บเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านบัญชีต่างๆ ซึ่งคุณจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับงานทางด้านบัญชี ทำให้คุณดำเนินธุรกิจด้านอื่นๆอย่างเต็มที่

-สะดวก

สำนักงานบัญชี หลายแห่งอาจมีบริการไปรับเอกสารทางบัญชี เพื่อ นำมาบัญทึกบัญชี พร้อมทั้งคำนวนภาษีและบริการยื่นแบบภาษี ที่ต้องนำส่งสรรพากรให้ และแจ้งเตือนลูกค้า ว่า ถึงรอบยื่นแบบภาษี หรือ รอบนำส่งงบการเงิน ให้ลูกค้า

-มีที่ปรึกษาทางด้านบัญชี

ในการดำเนินธุรกิจ อาจเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับด้านบัญชี เช่น การหัก ภาษี ณ ที่จ่ายของ การขนส่งสินค้า ต้องหักกี่ % หรือ การบริการต้องหัก เท่าไร การออกใบกำกับภาษี ที่ถูกต้อง ซึ่งสำนักงานบัญชี จะให้คำแนะนำเบื่องต้น เกี่ยวกับบัญชี เหมาะสำหรับ กิจการที่ เริ่มต้น หรือ กิจการ Sme

สรุป

การเลือกจ้างสำนักงานบัญชี หรือ จัดทำทางด้านบัญชีเอง นั้น ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการในการตัดสินใจเลือกให้เหมาะสม ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ ค่าใช้จ่ายทางด้านต่างๆ ซึ่งการเลือกนั้นก็จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป