ข้อเปรียบเทียบ บริษัท ห้างหุ้นส่วน
จำนวนสมาชิก ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป หุ้นส่วนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป
ความรับผิดชอบ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนรับผิดจำกัด ไม่เกินจำนวนเงินที่ลงหุ้น 1. หุ้นส่วนผู้จัดการต้องร่วมกันรับผิดไม่จำกัด
2.หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด รับผิดจำกัดเพียงเงินที่ตนลงทุนไว้
การเสียภาษี ตามที่กฏหมายกำหนด(เท่ากับ หจก) ตามที่กฏหมายกำหนด(เท่ากับ บริษัท)
การแบ่งผลกำไร – ขาดทุน จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่ถือ เฉลี่ยตามสัดส่วนผู้เป็นหุ้นส่วน
การจัดทำบัญชี จัดทำงบการเงินประจำปี และเก็บเอกสารทางบัญชี ห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน-ไม่ต้องจัดทำบัญชี ส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด-จัดทำงบการเงินประจำปี และเก็บเอกสารทางบัญชี
ความน่าเชื่อถือ สูง ปานกลาง