บริการลูกค้า

1.รายงานการดำเนินงาน ระหว่างเดือน สำหรับลูกค้า