เป็นข่าวดีสำหรับหลายคนที่รอค่อย เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มี มีมติเห็นชอบมาตรการ ช็อปช่วยชาติ ปี 2560 ในช่วงระหว่าง 11 พ.ย.- 3 ธ.ค.  โดยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนได้มาจับจ่ายซื้อของ และ สามารถนำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดย

ลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท  การซื้อสินค้าและการบริการบ้างประเภทนั้น จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เช่น สุรา ยาสูบ เบียร์  ไวน์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ำมัน ก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รวมทั้งค่าบริการนำเที่ยวและค่าที่พักโรงแรม เป็นต้น