ระบบ e-Tax invoice & e-Receipt ตอบรับ THAILAND 4.0

            ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมระบบการชำระเงินของประเทศเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment)  โดยมีเป้าหมายพัฒนาให้สามารถรองรับธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆอย่างครบวงจร กรมสรรพากรได้มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

ประโยชน์ที่ได้รับ

1) ลดความซ้ำซ้อนและขั้นตอนการดำเนินงาน
2) ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
3) สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลต่อในระบบสารสนเทศ ภายในองค์กรได้ทันที
4) ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร
5) สะดวกและลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสาร

ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
1. ผู้ประกอบการจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority – CA) ที่กรมสรรพากรเห็นชอบ
2. ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบบริการสมาชิก ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร http://etax.rd.go.th
3. จัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการลงลายมือชื่อดิจิทัลทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการส่งมอบให้กับผู้ซื้อสินค้าและผู้รับบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเตรียมข้อมูลใบกำกับภาษีหรือใบรับในรูปแบบโครงสร้าง XML File ตามมาตรฐานที่กำหนด ที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) สำหรับนำส่งกรมสรรพากร
4. นำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรด้วยช่องทางการนำส่ง ได้แก่ Host to Host หรือ Service Provider หรือ Upload XML ทั้งนี้ วิธีการเลือกช่องทางนำส่งขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ และความพร้อมทางเทคโนโลยีของผู้ประกอบการแต่ละราย
5. ติดตามและตรวจสอบผลการนำส่งข้อมูล ที่ระบบ Tracking
6. ต้องเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง ปลอดภัยตาม พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 

สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี และยังไม่พร้อม เข้าสู่ระบบการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) สามารถจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ e-Tax Invoice by Email 

แหล่งที่มาข้อมูล https://etax.rd.go.th