พื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่เกิดอุทกภัย สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี2560

โดยต้องเป็นความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย ระหว่าง 5 ก.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค.2560

ดังนี้

-ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท

-ค่าซ่อมแซมรถ ไม่เกิน 30,000 บาท