ข้อเปรียบเทียบบริษัทห้างหุ้นส่วน
จำนวนสมาชิกผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 3 รายขึ้นไปหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป
ความรับผิดชอบผู้ถือหุ้นแต่ละคนรับผิดจำกัด ไม่เกินจำนวนเงินที่ลงหุ้น1. หุ้นส่วนผู้จัดการต้องร่วมกันรับผิดไม่จำกัด 2.หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด รับผิดจำกัดเพียงเงินที่ตนลงทุนไว้
การเสียภาษีตามที่กฏหมายกำหนด(เท่ากับ หจก)ตามที่กฏหมายกำหนด(เท่ากับ บริษัท)
การแบ่งผลกำไร – ขาดทุนจ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่ถือเฉลี่ยตามสัดส่วนผู้เป็นหุ้นส่วน
การจัดทำบัญชีจัดทำงบการเงินประจำปี และเก็บเอกสารทางบัญชีห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน-ไม่ต้องจัดทำบัญชี ส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนจำกัด-จัดทำงบการเงินประจำปี และเก็บเอกสารทางบัญชี
ความน่าเชื่อถือสูงปานกลาง