ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หลายคนคงเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆ บางคนก็เคยถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่ายไว้ แต่ก็ยังสงสัยว่า จริงๆแล้ว หักไปทำไมแล้วหักแล้วไปไหน เดียวเรามาดูกันว่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืออะไร

ผู้จ่าย เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลธรรมดา ที่มียอดการจ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป มีหน้าที่ หักภาษี ณ ที่จ่าย

ผู้รับ เช่น บุคคลธรรมดดา  หรือ บริษัท ห้างหุ้นส่วน มีหน้าที่จ่ายภาษีจากการที่มีรายได้โดยให้ผู้จ่ายหักไว้และนำส่ง

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ เงินที่ผู้จ่ายที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาได้หักไว้จากผู้มีรายได้ นั้นก็คือผู้รับนั้นเอง เช่น บริษัท ก ได้ว่าจ้าง บริษัท ข บริการปูกระเบื้องใหม่ บริษัท ก ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 3% และออกใบรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ให้กับบริษัท ข  เพื่อให้ บริษัท ข หรือผู้มีรายได้นำใบรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ไปยื่นแบบเสียภาษีและถ้าคำนวณภาษีแล้วผู้มีรายได้หรือผู้รับเงินอาจลดการเสียภาษีหรือไม่มียอดที่ต้องเสียภาษี เลย

อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ เช่น

1.ค่าบริการขนส่ง ผู้จ่ายต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%

2.ค่าเช่าอาคาร ผู้จ่ายต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

3.ค่าบริการทาสี ผู้จ่ายต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เป็นต้น

การยื่นชำระภาษี

นิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน จะใช้ แบบ ภ.ง.ด. 53 ในการยื่นจ่ายภาษี

บุคคลธรรมดา จะใช้ แบบ ภ.ง.ด. 3 ในการยื่นจ่ายภาษี